Yuanmingyuan 03/28/2015

Blowing Sugar Sculptures
Dashuifa Fountains
Maze
Maze
Yuanmingyuan Gardens
Yuanmingyuan Gardens
Yuanmingyuan Gardens
Yuanmingyuan Gardens
Blown Sugar